กระทรวงการคลังเปิดเผย บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวหมื่นล้านบาท!

กระทรวงการคลังคาดกฏหมายบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบังคับใช้ได้ในปี61 เผยมีเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวกว่าหมื่นล้านบาท

ตามกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ยกร่างและเปิดให้ประชาชน และหน่วยงาภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความคิด เห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชี

เงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ….ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นี้  ซึ่งหลังจากนั้นจะนำเสนอร่างกฎหหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)

และเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อออกมาบังคับใช้ต่อไปคาด ว่าจะเป็นภายในปี 2561

ทั้งนี้ รัฐบาลเห็นสมควรให้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแลเงินฝากของประชาชนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไปแทนสถาบันการเงิน

เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระบบสถาบันการเงินและเป็นการดูแลผลประโยชน์ ของประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษก

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีประชาชนส่วนหนึ่งที่มีเงินฝากทิ้งไว้ที่สถาบันการเงินโดยที่บัญชี ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน โดยที่ไม่ทราบว่าสถาบันการเงินมีการเก็บค่าบริการ

รักษาบัญชีไปจนกว่าบัญีจะหมดหากมีเงินฝากเหลือน้อยกว่า 2,000 บาท ส่วนกรณีที่เงินฝากเกินกว่า 2,000 บาทต่อบัญชีนั้นหากเจ้าของบัญชีไม่ติดต่อกลับมาภายในเวลา ที่ธนาคารกำหนดก็จะมีการนำไปใช้ประโชน์

หรือตกเป็นรายได้ของธนาคารนั้นๆ โดยที่เจ้าของบัญชีไม่รู้ตัว แต่หากมีกฎหมายดังกล่าวออกมาจะมีการโอนเงินที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาไว้ที่กรมบัญชีกลาง เพื่อรอให้เจ้าของบัญชีนำหลักฐานมาขอคืนเงินได้ตลาด

เวลาโดยไม่มีระยะเวลากำหนดทั้งนี้พบว่า ปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวระดับหมื่นล้านบาท ซึ่งมีทั้งผู้ฝากเงินที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่หลงลืมว่าเปิดบัญชีไว้และกลุ่มที่เสียชีวิตไปแล้ว

กระทรวงการคลังจึงจะทำระบบการค้นหาขอมูลออนไลน์พื่อสืบค้นเงินฝากเพื่อให้ประชาชนเจ้าของ บัญชีหรือทายาทตามกฎหมายสามารถสืบค้นและขอคืนเงินได้ต่อไป และในอนาคตหากไม่มีการขอ

คืนเงินส่วนนี้รัฐบาลก็จะบริหารจัดการนำไปใช้ด้านสาธารณะประโยชนต่อไป

ขอบคุณข่าว voicetv

Facebook Comments