เหตุการณ์สำคัญ! ในวันพระจันทร์เต็มดวง! เรื่องที่คุณต้องรู้! เกิดอะไรขึ้น…ณ โลกมนุษย์ นรก สวรรค์ !

วันพระ …  ตลอดเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ข้างแรม ถึงข้างขึ้น 15 ค่ำ ในแต่ละประเทศ และแต่ละพื้นที่ จะมี “เจ้าหน้าที่เขต” คอยบันทึกการทำความดีของมนุษย์ แต่ละคนลงไปในแผ่นทอง“เจ้าหน้าที่เขต” คือ มนุษย์ ที่ตายแล้ว

ก็ไปเกิดเป็นเทวาบนพื้นมนุษย์ในระดับภูมเทวา ในเขตพื้นที่นั้นๆ ทำความเข้าใจกันง่ายๆได้ว่า ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั้นมี “เจ้าหน้าที่เขต” เช่น ประเทศไทย ก็มีเจ้าหน้าที่เขตที่เป็นชาวไทย จีน ก็มีเจ้าหน้าที่เขตที่เป็นชาวจีน

อินเดีย ก็มีเจ้าหน้าที่เขตที่เป็นชาวอินเดีย  ประเทศทางตะวันตก ก็มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็นชาวท้องถิ่นของเขตนั้นๆ ซึ่งมีอยู่เป็นแสนเป็นล้านเขต  จากนั้น ก็จะทำการรวบรวมแผ่นทองแล้วเสกย่อให้เหลือ 1 แผ่น

( อาการน่าจะเหมือนการ Zip File : admin )  เพื่อนำส่งให้แก่ “หัวหน้าเขต” นั้นๆ บัญชีก็จะได้รับการรวมย่อให้เหลือ 1 แผ่น

จากนั้น “หัวหน้าเขต” ก็จะนำบัญชีความดีของมนุษย์ไปส่งให้กับ “เจ้าหน้าที่อากาศเทวา”ที่อยู่ในแต่ละน่านฟ้า ของแต่ละเขตพื้นที่ … ไทย จีน อินเดีย ตะวันตก …ฯลฯ เจ้าหน้าที่อากาศเทวา ก็จะรวมบัญชีให้เหลือ 1 แผ่น

ในทำนองเดียวกัน แล้วนำไปมอบให้กับ “หัวหน้าอากาศเทวา” ตามสายการดูแล คือ เจ้าหน้าที่อากาศเทวานาค ก็มอบให้กับ “หัวหน้าอากาศเทวานาค”

เจ้าหน้าที่อากาศเทวายักษ์ ก็มอบให้กับ “หัวหน้าอากาศเทวายักษ์”  เจ้าหน้าที่อากาศเทวาครุฑ ก็มอบให้กับ “หัวหน้าอากาศเทวาครุฑ”  เจ้าหน้าที่อากาศเทวาคนธรรพ์ ก็มอบให้กับ “หัวหน้าอากาศเทวาคนธรรพ์”

และบัญชีก็จะได้รับการรวบรวมและย่อลงให้เหลือ 1 แผ่น จากนั้น …หัวหน้าอากาศเทวาแต่ละท่าน  ก็จะนำบัญชีดังกล่าวไปนำเสนอต่อ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ซึ่ง คือ ผู้ดูแลปกปักษ์โลกในทิศทั้ง 4

หัวหน้าอากาศเทวานาค ก็จะนำบัญชีเสนอให้ “ท้าววิรูปักษ์”  หัวหน้าอากาศเทวายักษ์ ก็จะนำบัญชีเสนอให้ “ท้าวเวสสุวรรณ”  หัวหน้าอากาศเทวาครุฑ ก็นำบัญชีเสนอให้ “ท้าววิรุฬหก”

หัวหน้าอากาศเทวาคนธรรพ์ ก็นำบัญชีเสนอให้ “ท้าวฐตรฐ”  แต่ละท่านก็จะรวบรวมบัญชีและย่อให้เหลือ 1 แผ่น เช่นเดียวกันแล้วนำเข้าเฝ้า “ท้าวสักกะเทวราช” ที่ดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2)

ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกะเทวราช จะประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันโกณ คือ ก่อนวันพระ 1 วัน โดยมี 2 วาระ ในการประชุม  1.เรื่องราวของดาวดึงส์  2.ประกาศความดีที่มนุษย์โลกได้ทำมาตลอด 1 เดือน

เมื่อตรงกับวันพระในโลกมนุษย์ ซึ่งชาวสวรรค์จะรู้โดยดูจากการโคจรของ ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์  และตรวจดูวันเพ็ญบทโลก ด้วยทิพยจักขุ เมื่อเห็นว่าเป็นวันพระ ก็จะมาประชุมกันที่เทวสภา ท้าวสักกะเทวราช

แสดงธรรมโดยจะย้ำให้เหล่าเทวดาชาวสวรรค์ทั้งหลาย ใช้ชีวิตด้วยความฉลาด ไม่ประมาท ให้เจริญพุทธานุสสติ  และให้มั่นไปสักการบูชาพระเจดีย์จุฬามณี เพราะ แม้เป็นเทวดา ได้เห็นผลแห่งบุญที่ทำเมื่อครั้ง

เป็นมนุษย์แล้ว ก็ยังมีเทวาบางเหล่าที่ประมาทหลงเพลิดเพลินอยู่กับความสุขในกามอันเป็นทิพย์ เมื่อสิ้นบุญ วิบากกรรมที่เคยทำไว้ก็ได้ช่อง ดึงดูดให้ชีวิตตกต่ำ ไปเกิดในอบายภูมิ

เป็นเปรต เป็นอสูรกาย … ตามกำลังวิบากกรรมที่ทำไว้ บางเหล่าที่มีบุญเหลืออยู่ ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ บางพวก ไม่ประมาท มั่นสั่งสมบุญ แม้ต้องจุติ แล้วเกิดใหม่ ก็ได้เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีก หรือไม่

ก็ได้เกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไป จากนั้น เวลาราวๆ ค่ำวันพระ  ของโลกมนุษย์ ท้าวสักกะ ก็จะประกาศในเทวสภาว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา มนุษย์ได้ทำความดีมากน้อยอย่างไรเช่น บางพวกเลี้ยงดูบิดามารดา

บางพวกทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา … โดยจะประกาศจากบุญที่ใหญ่ก่อน แล้วลดลั่นไปตามลำดับลงไป…เหล่าเทวดา เมื่อได้รับทราบข่าว หากว่าช่วงไหน มนุษย์ทำบุญกันมาก

เทวดาก็จะมีความยินดี อาการดีใจ ก็จะทำให้มีรัศมีกายออกมาระยิบระยับ แต่หากช่วงไหน มนุษย์ทำบุญกันน้อย  เทวดาก็จะเกิดอาการหง่อยๆ และรำพึงกันว่า โอ้! สวรรค์คงร้าง นรกคงจะเนืองแน่น!

อบายภูมิ ที่ ยมโลก ( ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ทัณฑ์ทรมานระดับละหุโทษ)  15 ค่ำ วันพระ คืนเดือนเพ็ญ … คือ วันพักในยมโลก เจ้าหน้าที่ยมโลก จะหยุดทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก ก็จะยืนดู

ยืนเฝ้าสัตว์นรกเฉยๆ เจ้าหน้าที่บางพวก หมดกะ ก็จะกลับไปพักที่สวรรค์ชั้นแรก จาตุมหาราชิกา ซึ่งก็แล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละเจ้าหน้าที่ เพราะระยะเวลาการทำหน้าที่ไม่เท่ากัน แล้วแต่วิบากกรรม ด้านพยายมราช

หรือ ผู้พิพากษา วันพระ ก็จะได้พักการพิพากษา บางท่านหมดกะ ก็กลับไปพักที่จาตุมมหาราชิกา และ เป็นช่วงที่ พยายมชุดใหม่มาเปลี่ยนกะต่อ …ซึ่งแล้วแต่วิบากกรรม ทั้งพยายม และ เจ้าหน้าที่ ก็จะได้กินอาหาร

ตามกำลังบุญของตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มักเป็นพวกเนื้อสด ของคาว… ส่วนสภาพสัตว์นรกก็จะนอนระงม ลอยคออยู่ที่ปากหม้อทองแดงบ้างพวกที่ปีนต้นงิ้ว หนามงิ้วก็จะหด เจ้าหน้าที่ ที่แปลงร่างเป็น

อีกาปากเหล็ก และสุนัขปากเหล็ก ก็จะกลับมาเป็นร่างเดิม สัตว์นรกก็มานอนอยู่ที่พื้น ครำครวญขอความเห็นใจ เจ้าหน้าที่ ที่ยมโลกจะไม่โหดเท่า เจ้าหน้าที่ในมหานรก บางพวกก็ปลอบใจว่าอดทนนะ

( แต่พ้นวันพระ ก็ลุยลงทัณฑ์สัตว์นรกต่อ )

สัตว์นรกตนไหน ถ้าญาติในโลกมนุษย์ ทำบุญอุทิศให้บ่อยๆ ก็จะหมดวิบากกรรมเร็วขึ้น โดยเฉพาะในวันพระใหญ่ คืนเดือนเพ็ญ  หากญาติทำบุญอุทิศเจาะ (ชื่อ-นามสกุล)

สัตว์นรกก็จะได้รับบุญทันที สภาพของสัตว์นรกก็จะเปลี่ยนทันที !

เมื่อพ้นวันพระ ขึ้นแรม 1 ค่ำ ถ้าสัตว์นรกตนไหนหมดกรรม เจ้าหน้าที่ก็จะพาสัตว์นรก มาที่โรงพิพากษาอีกครั้ง เพื่อมารับรู้บุญที่ญาติอุทิศให้ จากอีกบัญชีหนึ่ง แล้วก็จะส่งกลับไปเกิดตามกำลังบุญ

เจ้าหน้าที่ก็จะพาไปส่งให้ถูกทาง

เรียบเรียง โดย lifecumentary

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก รายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

Facebook Comments